Reklamačný poriadok

Pred prebratím tovaru od prepravcu si pozorne skontrolujte dodaný tovar. Ak má zásielka poškodený obal, alebo na prvý pohľad vyzerá, že by mohol byť tovar poškodený, zásielku nepreberajte. Ak po rozbalení zásielky zistíte, že je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, obratom informujte prepravcu a naše reklamačné oddelenie zaslaním emailu na adresu: servis@Akro.sk.

Nami využívané prepravné spoločnosti:

      Slovak Parcel Service s.r.o.
      Senecká cesta 1
      900 28 Ivanka pri Dunaji

1. Adresa a kontakt nášho reklamačného oddelenia:

      eshop Akro.sk
      Reklamačné oddelenie
      Slánska 220/27
      094 12 Vechec
      email.: servis@Akro.sk
      mobil: +421 948 692 889
 
Mobilný kontakt slúži len na rýchle informácie. Vaše reklamácie je potrebné hlásiť zaslaním emailovej správy na vyššie uvedenú adresu.
 

2. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov.

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva.

2.1.      Kupujúci - je spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

2.2.      Predávajúci - je SZČO prevádzkujúci eshop www.Akro.sk Vrablík Marián so sídlom Slánska 220/27, 094 12 Vechec, IČO: 44181817, Zapísaný v registri OS Vranov nad Topľou oddiel živn. registra: 790-10956

2.3.      Pre fyzické a právnické osoby – podnikatelia môžu byť obchodné podmienky odlišné a sú upravené Obchodným zákonníkom.

 

3. Záručné podmienky

3.1.      Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle bodu 2.1. tohto reklamačného poriadku trvá 12 mesiacov ak v záručnom liste respektíve v podmienkach výrobcu nie je stanovené inak.

3.2.      Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle bodu 2.1. tohto reklamačného poriadku sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

3.3.      Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený kuriérom, kupujúci tento tovar prevezme, skontroluje obal, úplnosť zásielky a dokumentáciu (faktúru, respektíve pokladničný blok). Dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra.

3.4.      Ak kupujúci zisti, že tovar je dodaný v poškodenom prepravnom obale, je kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. Nárok kupujúceho na poskytnutie nového tovaru v zmysle objednávky respektíve vrátenie kúpnej ceny zostava zachovaný a je to na rozhodnutí kupujúceho

3.5.      Ak sa počas záručnej doby po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú chyby Tovaru, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na takýto tovar.

3.6.      Pri tovaroch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za chybu výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť

3.7.      Pri tovaroch, ktoré majú opotrebiteľné časti (ako napríklad reťaze na pílach, nože na kosačkách.....) na tieto časti sa záruka nevzťahuje.

3.8.      Tovar zaslaný kupujúcim späť predávajúcemu na dobierku, predávajúci nepreberá.

 

4. Záruka

4.1.      Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle bodu 2.1. tohto reklamačného poriadku záručná doba trvá 12 mesiacov.

4.2.      Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

4.3.      V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a dodaného reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

4.4.      Záruka sa vzťahuje na všetky vady tovaru zakúpeného u právajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Všetky opravy na odstránenie takýchto vád sú v záručnej dobe bezplatné.

4.5.      V prípade reklamácie nezodpovedáme za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v reklamovanom zariadení.

 

5. Zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru

5.1.      Kupujúci bol poučený predávajúcim o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) a to umiestnením tohto Reklamačného poriadku na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci ako spotrebiteľ pred odoslaním objednávky potvrdil, (zaškrtnutím príslušného polička v časti vypĺňania objednávky), že bol oboznámený s obchodnými podmienkami predávajúceho ktorých súčasťou je aj reklamačný poriadok.

5.2.      Ak sa pri reklamácií tovaru kupujúcim (spotrebiteľ) jedná o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (spotrebiteľ) právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci (spotrebiteľ) môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za novú - bezchybnú, ak to kupujúcemu (spotrebiteľ) nespôsobí závažné ťažkosti.

5.3.      Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bezchybný, má kupujúci (spotrebiteľ) právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu (spotrebiteľ), ak ide síce o odstrániteľnú chybu, ak však kupujúci (spotrebiteľ) nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci (spotrebiteľ) právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

5.4.      Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci (spotrebiteľ) právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

5.5.      Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

6. Uplatnenie a vybavenie reklamácie

6.1.      Reklamáciu je možne uplatniť osobne v sídle spoločnosti, alebo poštou na adrese predávajúceho:

      eshop Akro.sk
      Reklamačné oddelenie
      Slánska 220/27
      094 12 Vechec

6.2.      Pre rýchle vybavenie reklamácie je kupujúci povinný spolu s tovarom predložiť záručný list, ak bol vydaný alebo doklad o nadobudnutí tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný list.
6.3.      Ak kupujúci vyžaduje odstránenie poruchy tovaru v záručnej dobe opravou:
            6.3.1.      V záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca. Kupujúci môže uplatniť právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste a to u najbližšieho uvedeného subjektu v záručnom liste k miestu bydliska kupujúceho, aj v prípade že v záručnom liste je uvedený subjekt pre záručnú opravu v mieste sídla predajcu.
            6.3.2.      V záručnom liste nie je uvedený iný subjekt pre účely záručných oprav tovaru. Záručnú opravu zaisti predajca. Kupujúci pošle predávajúcemu reklamáciu podľa bodu 1. tohto reklamačného poriadku. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí chyby tovaru v súlade s ustanovením § 18 odsek 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

6.4.      Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.5.      Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi predávajúci na požiadanie kupujúceho.

6.6.      Keď je reklamovaný tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo inému subjektu ktorý je oprávnený vykonávať záručné opravy, kupujúci je povinný tovar zabaliť do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni pre poškodením a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade zasielania krehkého tovaru na reklamáciu odporúčame tovar označiť príslušnými symbolmi.

6.7.      Pri zasielaní tovaru na reklamáciu predávajúci odporúča zásielku poistiť. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá.

6.8.      Reklamovaný tovar doručený kuriérom, zodpovedná osoba za predávajúceho prevezme a zaregistruje dátum prijatia v reklamačnom protokole, zároveň skontroluje obal, faktúru respektíve pokladničný doklad. Rozhodujúci dátum na plynutie lehoty na vybavenie reklamácie je dátum prijatia zásielky – reklamovaného tovaru od kuriéra.

6.9.      Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladne informuje kupujúceho (e-mailom, SMS, telefonický, doporučeným listom) o spôsobe vybavenia reklamácie.

6.10.    Predávajúci (v prípade že rieši reklamáciu predávajúci) respektíve servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

6.11.    Pri každej návšteve servisného technika u kupujúceho je servisný technik povinný vystaviť kupujúcemu protokol o zistených chybách reklamovaného výrobku. V opačnom prípade zásah servisného technika nie je braný v úvahu.

6.12.    Zánik nároku na uplatnenie záruky:
            6.12.1.      V prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenie do prevádzky
            6.12.2.      Neodborná manipulácia s tovarom
            6.12.3.      Porušenie pečati a nálepiek, ktoré slúžia ako pečať, ak na výrobku sú
            6.12.4.      Používanie tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií produktu

 

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1.      Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

7.2.      V prípade odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu kupujúcim v stanovenej lehote Zákonom, je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu na vlastné náklady do sídla spoločnosti v nepoškodenom a nepoužívanom stave a v pôvodnom nepoškodenom obale.

7.3.      Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú čiastku za tovar na účet kupujúceho do 14 dní od vrátenia tovaru do sídla spoločnosti. Číslo účtu pre vrátenie uhradenej čiastky je kupujúci povinný poslať predávajúcemu vo vyplnenom formulári na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s tovarom, ktorý zaslal na vrátenie, alebo emailom najneskôr v deň vrátenia tovaru na sklad predávajúceho.

7.4.      V prípade reklamácie zariadení – tovaru, v ktorých sú uložené dáta, predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Pred reklamáciou je kupujúci povinný si takéto dáta zálohovať.

 

8. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci (spotrebiteľ) obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci (spotrebiteľ) právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:
Slovenská obchodná inšpekcia

ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

Respektíve aj iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci (spotrebiteľ) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Záverečné ustanovenie

V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u kupujúceho, alebo odporučí Tovar dopraviť do servisného strediska. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. Na platne uzavretú zmluvu sa však vzťahujú reklamačné podmienky platné v čase uzavretia zmluvy.

 

Tento reklamačný poriadok je platný od: 01.01.2019