Ochrana osobných údajov

1. Základné ustanovenia

1.1.      Prevádzkovateľom osobných údajov podľa článku 4. bod 7. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Vrablík Marián, IČO: 44181817 so sídlom Slánska 220/27, 09412 Vechec (ďalej len: "prevádzkovateľ").

1.2.      Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

            Slánska 220/27

            094 12 Vechec

            email: GDPR@Akro.sk

            mobil: +421 948 692 889

1.3.      Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, adresné údaje, identifikačné číslo, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, genetických, fyziologických, ekonomických, mentálnych, kultúrnych alebo spoločenských.

 

2. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

2.1.      Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

            2.1.1.      plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

            2.1.2.      oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

            2.1.3.      Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2.2.      Účelom spracovania osobných údajov je:

            2.2.1.      vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt,...). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nieje možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany prevádzkovateľa.

2.3.      Zo strany prevádzkovateľa prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

2.4.      Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

3. Vaše práva

3.1.      Za podmienok stanovených v GDPR máte:

            3.1.1.      právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

            3.1.2.      právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

            3.1.3.      právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

            3.1.4.      právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR

            3.1.5.      právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

            3.1.6.      právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v bode 1.2. týchto podmienok ochrany osobných údajov.

3.2.      Taktiež máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že máte podozrenie, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

4. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

4.1.      Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

4.2.      Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

5. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

5.1.      Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky organizačné a technické opatrenia pre zabezpečenie osobných údajov.

5.2.      Prevádzkovateľ prijal potrebné technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej forme.

5.3.      Prevádzkovateľ prehlasuje, že prístup k osobným údajom majú len im poverené osoby.

 

6. Doba uchovávania údajov

6.1.      Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

            6.1.1.      po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

            6.1.2.      po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

6.2.      Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

7. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

7.1.      Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

            7.1.1.      podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

            7.1.2.      zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s jeho prevádzkovaním

            7.1.3.      zaisťujúce marketingové služby

7.2.      Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1.      S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich  v celom rozsahu akceptujete.

8.2.      Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom: 01.01.2019